Ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ίδρυση και λειτουργία μιας επιχείρησης είναι σαφώς η μορφή της. Κάθε μορφή έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία εξυπηρετούν μια συγκεκριμένη οικονομική σκοπιμότητα.

Στην Ελλάδα μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής μορφές:

Ατομική Επιχείρηση

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας. Βασικό πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής, αφού ο επιχειρηματίας είναι στην ουσία ο αποκλειστικός λήπτης των συγκεκριμένων αποφάσεων. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το είδος της επιχείρησης ο ιδιοκτήτης της ευθύνεται στην ουσία απεριόριστα και εις ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η επιχείρηση, ακόμα και με την προσωπική του περιουσία.

Προσωπικές Εταιρίες

Ομόρρυθμη Εταιρία

Στην ομόρρυθμη εταιρία οι εταιρία είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι, απεριόριστα και εις ολόκληρο για την δραστηριότητα και τα χρέη της εταιρίας. Τούτο σημαίνει ότι ευθύνονται και με την προσωπική τους περιουσία για τυχόν χρέη της εταιρίας και μάλιστα για όλο το ποσό και όχι μονάχα μέχρι το ποσό ή το ποσοστό της εισφοράς τους. Παράλληλα επειδή η εταιρία αυτού του τύπου βασίζεται στην προσωπική σχέση των εταίρων οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία προσώπων και όχι ποσοστών.

Ετερόρρυθμη Εταιρία

Στην ετερόρρυθμη εταιρία υπάρχει τουλάχιστον ένας ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο, όπως και στην ομόρρυθμη εταιρία και ένας τουλάχιστον ετερόρρυθμος εταίρος, ο οποίος έχει περιορισμένη ευθύνη μέχρι του ποσού της εισφοράς του.  Την διαχείριση της εταιρίας την ασκεί ένας εκ των ομορρύθμων εταίρων και δεν δύναται ο ετερόρρυθμος εταίρος να είναι διαχειριστής.

 

Κεφαλαιουχικές Εταιρίες

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης είναι ένας ενδιάμεσος τύπος μεταξύ των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας. Το κύριο γνώρισμα των εταιρειών αυτών είναι το μικρό κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύστασή τους και η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων τους μέχρι το ύψος του κατατεθειμένου εταιρικού κεφαλαίου, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ανώνυμες εταιρείες, σε αντίθεση με τις προσωπικές εταιρείες. Τη διοίκηση της εταιρίας ασκούν οι Διαχειριστές που ορίζονται από τους εταίρους και για την λήψη αποφάσεων στη Γ.Σ. απαιτείται πλειοψηφία ατόμων και ποσοστών εταιρικού κεφαλαίου. Υποχρεωτικά εκ του νόμου η ΕΠΕ τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Ανώνυμη Εταιρία

Η Ανώνυμη εταιρία είναι μετοχική εταιρία και κάθε εταίρος (μέτοχος) είναι υπεύθυνος μόνο για το ποσοστό συμμετοχής του, δηλαδή για τον αριθμό των μετοχών τις οποίες διαθέτει. Ο μέτοχος συμμετέχει στην εκλογή της διοίκησης της εταιρείας, στη διαμόρφωση των γενικών αρχών της πολιτικής και στα κέρδη, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει. Στη γενική συνέλευση των μετόχων κάθε μέτοχος διαθέτει τόσους ψήφους όσες είναι οι μετοχές του. Σε περίπτωση ζημιών ή πτωχεύσεως είναι υπεύθυνος μέχρι του ποσού που έχει καταβάλει για τις μετοχές του, δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, οι μετοχές του χάνουν τελείως την αξία τους. Η διοίκηση της εταιρίας ασκείται από το Διοικητικό της συμβούλιο το οποίο όπως είπαμε εκλέγεται από τη Γ.Σ των μετόχων. Για τη λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση αρκεί πλειοψηφία μετοχών (δηλαδή εταιρικού κεφαλαίου)