Δυνητικοί Δικαιούχοι:
1. Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
2. Σύσταση έως και την 31/12/2013
3. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΑΔ) που θα επιδοτούνται θα ορισθούν στην προκήρυξη του προγράμματος

Το ύψος κάθε επένδυσης μπορεί να είναι από 15.000 έως 150.000 € με ποσοστό επιδότησης 40%. Υπάρχει δυνατότητα αύξησης του ποσοστού επιχορήγησης στο 50% εάν προβλέπετεαι στο σχέδιο πρόσληψη νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
1. Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση κτιρίων και λοιπών υποδομών
2. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ ύδατος
3. Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ κλπ)
4. Πιστοποιήσεις υποδομών και υπρηρεσιών
5. Προβολή – προώθηση
6. Αμοιβές τρίτων
7. Μισθολογικό κόστος υφιστάμενων ή νέων θέσεων εργασίας υπό προϋποθέσεις.